חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת הרשות לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו.

באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.