דלג לתוכן

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

אין בו כדי להטיל על מועצה המקומית קרית יערים ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור למועצה ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה המקומית קרית יערים חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

מועצה מקומית קרית יערים ו/או תאגיד הקשור למועצה כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למועצה מקומית קרית יערים אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה מקומית קרית יערים ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.​