מכרזים והקצאות

בניין המועצה

מכרזי אספקת שרותים

2020

בניין המועצה

הקצאות

 2020

בניין המועצה

מכרזי כח אדם 2020