חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח 2008

מינוי חדש לתפקיד הממונה על תלונות הציבור במועצה

על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח-2008, מינתה המועצה את מבקרת המועצה – הגברת דליה קלינמן – לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.
החוק מסדיר את תהליך הטיפול בתלונות ונותן לממונה סמכויות לצורך ביצוע תפקידו.

כיצד החוק מסדיר את תהליך הטיפול בתלונות הציבור

החוק מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה וקובע הסדרים למינויו ולפעילותו, לרבות עצמאותו במילוי תפקידו, חובת הסודיות, אופן הגשת התלונה, תלונות שאין לבררן, דרכי בירור התלונה, תוצאות הבירור, הגשת דוח שנתי לראש המועצה ולמועצה על פעילותו ועוד.

במסגרת החוק רשאי כל אדם להגיש תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה ועל נושאי המשרה בה וממלאי התפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם.

הממונה מהווה כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורת מבקר המועצה (להלן – גופים מבוקרים).
הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה והגופים המבוקרים, ולשמור על זכות הציבור לקבל שירות יעיל ואיכותי.

ניתן להגיש תלונה במקרים הבאים

 • התלונה מתייחסת לדבר הנוגע למילוי תפקידיו של הגוף או נושא המשרה שעליהם מתלוננים.
 • התלונה מתייחסת לדבר הפוגע במגיש התלונה עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
 • התלונה מתייחסת לדבר שנעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
 • התלונה הופנתה תחילה לגורמים המוסמכים במועצה ולא קיבלה טיפול הולם.

הממונה איננו משמש כתובת ראשונה

חשוב לשים לב שהממונה אינו משמש כתובת ראשונה למתלונן ואינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים במועצה בכל מה שקשור לאחריותם בנושאים עליהם הם מופקדים.
המתלונן רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור, שיברר את התלונה שלו, רק לאחר שהוא פנה תחילה לגורמים המוסמכים במועצה ולממונה על פניות הציבור, ו – או בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה, ולא נענה או כשהטיפול שקיבל איננו משביע את רצונו.

תלונות שהוגשו לא יטופלו במקרים הבאים

 • כשהתלונה עוסקת בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • כשהתלונה עוסקת בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
 • כשהממונה סבור שהתלונה היא קנטרנית או טורדנית.
 • כשהתלונה היא של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד (ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין).
 • כשהתלונה היא על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.

כיצד ייעשה הטיפול בתלונה

 • הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שייראה לנכון.
 • הממונה לא יחשוף את זהותו של מגיש התלונה ויעביר אליו את תשובתו לאחר שיסיים את בדיקתו תוך שמירה על סודיות.

כיצד ניתן להגיש את התלונה

את התלונה ניתן להגיש בכתב או בעל פה.

לצורך הגשת תלונה בכתב יש לציין את שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

את התלונה ניתן לשלוח במייל:
[email protected]

את התלונה ניתן לשלוח בדואר: מ.מ. קרית יערים, הגר"א 25 קרית יערים – לידי הממונה על תלונות הציבור.

תלונה בעל פה תירשם מפי המתלונן ותחתם על ידו.