מהי השגה?

​מי שחויב בתשלום ארנונה רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה מהטעמים הבאים:
נפלה טעות בציון  סוג הבניין, גודל הנכס, השימוש, החזקה ואו "בעל השליטה"

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו התשובה לערער עליה בפני ועדת הערר. ועדת הערר הינה גוף עצמאי ובלתי תלוי במועצה.

חשוב לדעת: הגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה.