חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות.
החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.
הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

להמשך הקריאה לחצו כאן

יישום חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית יערים

טופס חדש ביחידה הממשלתית לחופש המידע

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.·
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

  • אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
  • אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת מידע – 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, לתקליטור – 2.5 ש"ח.
  • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה 150 ₪.

את אגרת בקשת המידע יש לשלם בהמחאה ע"ס 20 ₪ לפקודת מועצה מקומית קרית יערים.  את ההמחאה ניתן להעביר למחלקת גבייה לגבר' תמר כהן.
בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.