ורדית בורשטיין
מנהלת לשכת ראש המועצה
02-5410020

נוהל שימוש נכסי מועצה 

  • מטרת נוהל זה הינה לאפשר למועצה להסדיר הקצאה ו/או שימוש חד פעמי ו/או שימוש קצר טווח בנכסי המועצה ללא תמורה או בתמורה סמלית או בתמורה כספים לגופים, כהגדרתם להלן, תוך מעקב על מתן זכות השימוש בנכסי המועצה, תכליתו וכדאיותו.
  • להגדיר את מדיניות המועצה בכל הנוגע להתקשרות להקצאת נכסי המועצה ולפרט את החובות והזכויות של הגופים המורשים להשתמש בנכסי המועצה, והכול במטרה שההתקשרות הנ"ל תבוצענה באופן הוגן שוויוני ובאופן המעניק את מיטב היתרונות לתושבי המועצה ובאיה.