חברי הועדה

יו"ר – יועצ"מ
מנכ"ל המועצה – אבי רוטנברג
גזבר המועצה – שמואל רוטנברג