הנחיות לבקשת הנחה בארנונה

לפי מבחן הכנסה - 2023

הנחיות אלה הינן עדיין לפי כללי ההנחות של שנת 2022 בשינויים המחויבים.

ככל וישתנו ההנחיות לשנת 2023 בחוק ההסדרים במשק, או בכל הוראה אחרת, שינויים אלה יוטמעו בהנחיות.

יש להקפיד למלא את כל הפרטים בטופס, לצרף את כל המסמכים / אישורים הנדרשים ולחתום.

לתשומת לבך: חתימתך מהווה הצהרה על נכונות הנתונים.

בקשה שלא תוגש במלואה תדחה!

הטפסים הנדרשים: 

1. טופס בקשה - טופס הבקשה הרצ"ב, כולל הבהרות על גובה ההכנסה בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של שנת 2022. או לחילופין גובה ההכנסה לחודשים ינואר - דצמבר 2022. במבחן ההכנסה נכללות הכנסות ברוטו מכל סוג שהוא: שכר, תמיכה, קצבה, גמלה, דמי לידה, תמיכת הורים, שכר ילדים המתגוררים ועוד.

2. דפי חשבון בנק - דפי בנק מלאים לתקופה 1.10.2022-31.12.2022 מכל חשבונות הבנק שבבעלותכם. שימו לב, יש לתת הסבר בדפי הבנק על תנועות כספיות אשר חורגות מההצהרה. במידה ומדובר בהלוואה, נדרש לצרף שטר הלוואה.

3. אישורי הכנסה של שני בני הזוג וכן הכנסות ילדים בעלי הכנסה המתגוררים בנכס - 

      א. אברך כולל - יצרף אישור לימודים שנתי מקורי לשנת 2022 מהכולל בציון שעות לימודים וגובה המלגה, חתום בידי ראש הכולל.

      ב. שכיר - תלושי שכר לחודשים 10-11-12/2022.

      ג. עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית 2021.

      ד. מי שאינו עובד - אישור מבטו"ל על מעמד לא עובד. לשנת 2022.

     ה. דמי לידה - מי שקיבלה דמי לידה מביטוח לאומי עבור חלק מהתקופה של שלושת החודשים 10-12/2022. יש לצרף אישור מהביטוח הלאומי הכולל את אופן חישוב הזכאות לדמי לידה ותקופת התשלום.

4. אסמכתא על קצבאות - יש לצרף אישור המוסד לביטוח לאומי על כל קצבה המתקבלת (מלבד קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וקצבת נכות ילד.)

5. ת.ז. - ספח ת.ז. בכתובת המעודכנת.

לבעלי הוראת קבע!
בחודש ינואר יגבה תשלום ארנונה משוער כמקדמה ע"ח הארנונה לפי ההנחה שאושרה בשנת 2023 ככל שתאושר.

 

להגשת בקשה מקוונת לחצו כאן