מכרזים ועדת השלושה 2018

 מכרזי 2019

 

מכרז 1 – בנית כיתות לימוד ואולם ספורט

חוברת מכרז 1

מכרז 2  – לביצוע עבודות תשתית

מכרז 3 – מכרז לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת בתחומי המועצה

חוברת מכרז 3

מכרז 4 – להצעות לעריכת ביטוחי המועצה

חוברת מכרז 4

דוח תביעות 2018

מכרז 5  – לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחובות הגר"א גורדון

מכרז 6 – להפעלת מעונות יום לגיל הרך

חוברת מכרז  6

פרוטוקול ועדת מכרזים מכרז 6

מכרז 7 –  ביצוע עבודות פיתוח  תשתיות

מכרז 8 – הקמת תחנת שנאים בקרית יערים

מכרז  9 –  הנגשת ושיפוץ בניין המועצה

הודעה על דחיית/שינוי מועדים

חוברת מכרז 9 2019

מפרטים

מכרז 9 – דחיה שיפוץ והנגשה בבנין המועצה

    שינוי תנאי מכרז + הודעה על דחיית מועדים

מכרז 10 – שיפוץ והנגשת מבנה קהילתי

              מועדון פסיפס אומדן

              מכרז שיפוץ והנגשת מרכז פסיפס 05-09-19

מכרז 11 – השלמת שיפוץ מקווה לגברים

 

ועדת השלשה – מכרז: צהרונים

 

נוהל חסויות קרית יערים

קול קורא חסויות קרית יערים

 

 

 

קול קורא להיכלל במאגר יועצים

מודעה – קול קורא להיכלל במאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

מאגר יועצים נספח א

מאגר יועצים נספח ב

 


מכרזי  2018

      מכרז לאספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך

 

        מכרז לתחזוקת מתקני משחק

      מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך

 

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – הפעלה של תכנית קיץ

ועדת השלה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – ליסינג תפעול

ועדת השלשה – שרותי הסעת תלמידים