מכרזים ועדת השלושה

מכרזי 2019

מכרז 1 – בנית כיתות לימוד ואולם ספורט

חוברת מכרז 1

מכרז 2  – לביצוע עבודות תשתית

מכרז 3 – מכרז לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת בתחומי המועצה

חוברת מכרז 3

מכרז 4 – להצעות לעריכת ביטוחי המועצה

חוברת מכרז 4

דוח תביעות 2018

מכרז 5  – לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחובות הגר"א גורדון

מכרז 6 – להפעלת מעונות יום לגיל הרך

חוברת מכרז  6

פרוטוקול ועדת מכרזים מכרז 6

מכרז 7 –  ביצוע עבודות פיתוח  תשתיות

מכרז 8 – הקמת תחנת שנאים בקרית יערים

מכרז  9 –  הנגשת ושיפוץ בניין המועצה

הודעה על דחיית/שינוי מועדים

חוברת מכרז 9 2019

מפרטים

מכרז 9 – דחיה שיפוץ והנגשה בבנין המועצה

שינוי תנאי מכרז + הודעה על דחיית מועדים

מכרז 10 – שיפוץ והנגשת מבנה קהילתי

מועדון פסיפס אומדן

מכרז שיפוץ והנגשת מרכז פסיפס 05-09-19

מכרז 11 – השלמת שיפוץ מקווה לגברים

חוברת מכרז השלמת שיפוץ מקווה גברים

כתב כמויות מכרז השלמת שיפוץ מקווה לגברים

מכרז מקווה גברים – תשובות לשאלות הבהרה 25-09-19

מכרז מקווה גברים – תשובות לשאלות הבהרה 24-09-19

מכרז 12 – מכרז בנית גני ילדים ובית כנסת

חוברת מכרז בניית גני ילדים 06-10-19

פרוטוקולים. סיור קבלים מכרז 12

מכרז 13-  פיתוח תשתיות מורד בית החלמה

חוברת מכרז מס 13

מכרז תשתיות החלמה הבהרה יזומה שינוי תנאי סף 28-10-19

מכרז תשתיות החלמה תשובות לשאלות הבהרה 07-11-19

מכרז תשתיות החלמה כתב כמויות 11-11-19

מכרז תשתיות החלמה תשובות לשאלות הבהרה 11-11-19

מכרז 14- השלמת מערכת חימום ובקרה במקווה גברים

חוברת מכרז -מכרז מקווה גברים חוזר 17-11-19

הודעה על דחיית מועדים 25-11-19

מכרז מקווה גברים – פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז מקווה גברים – תשובות לשאלות הבהרה 04-12-19

כתב כמויות דצמבר 2019- 4-12

מכרז מקווה גברים – תיקון תשובות לשאלות הבהרה 04-12-19

מכרז 15- לביצוע סקר נכסים ושימושים לחיוב ארנונה

חוברת מכרז – מכרז סקר נכסים 25-11-19 מעודכן

 

 


ועדת השלשה – מכרז: צהרונים


נוהל חסויות קרית יערים

קול קורא חסויות קרית יערים


קול קורא להיכלל במאגר יועצים

מודעה – קול קורא להיכלל במאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

מאגר יועצים נספח א

מאגר יועצים נספח ב

 


מכרזי  2018

      מכרז לאספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך

 

        מכרז לתחזוקת מתקני משחק

      מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך

 

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – הפעלה של תכנית קיץ

ועדת השלה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – ליסינג תפעול

ועדת השלשה – שרותי הסעת תלמידים